Работно време : 09:00 - 17:00 ч.
Меню

Политика за защита на личните данни

 1. ВЪВЕДЕНИЕ:
  1. Настоящата политика по защита на личните данни урежда как “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД, събира, обработвана и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни на Република България и други нормативни български или международни актове.
  2. Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД в качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.
  3. Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити  и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете с , а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.
 1. КОНТАКТ
  1. Информация относно “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД в качеството ѝ на администратор на лични данни.
  2. Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас на посочените точки за контакт:

“ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД,

Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Подуяне, бл. 12, вх. Б, ет. 3

Тел: 00359 889 420 422 

web: https://napaffkan.com/ , ел. поща: info@napaffkan.com 

В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни, и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да подадете оплакване до Управител, да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите защита по съдебен ред както следва:

На вниманието на: Управител

Адрес: р-н Подуяне, бл. 12, вх. Б, ет. 3,  Населено място:гр. София,,  Държава:Bulgaria 

Тел: 00359 889 420 422; 

web: https://napaffkan.com/, ел. поща: info@napaffkan.com

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни извършвана от нас или относно начина, по който сме разгледали ваша жалба, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или по начините описани на сайта на комисията https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=56.

Можете да упражните правата си и във всеки един от офисите на “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД. Пълен списък можете да намерите на https://napaffkan.com/pages/contact.

 1. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
  1. Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика“) се издава на основание  на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство“), и на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR“).
  2. Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД трябва да събира, обработва и съхранява лични данни. Тези правила се прилагат от “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други тип носители.
  3. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД е предприела необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД, Вашите лични данни са:
   1. обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
   2. събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите“);
   3. подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
   4. точни и поддържани в актуален вид; “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД е предприела всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
   5. съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението“);
   6. обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);
   7. “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност“).
 1. ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА
  1. С приемането и прилагането на настоящата политика на “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.
  2. С приемането и прилагането на настоящата политика на “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД  съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.
  3. С настоящата политика “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД цели да гарантира:
   1. Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД; 
   2. Правата на физическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;
   3. Спазването на изискванията на регламента към “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ, включително:
    1. 4.3.3.1.Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
    2. 4.3.3.2.Регистри на дейностите по обработване
    3. 4.3.3.3.Подходящи технически и организационни мерки, които се преразглеждат и при необходимост се актуализират
    4. 4.3.3.4.Мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни
    5. 4.3.3.5.Спазването на изискванията при възлагане на обработката на Ваши лични данни на трети страни (Обработващи)
    6. 4.3.3.6.Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни, и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;
   4. Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност. 
   5. Гарантира спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети държави или международни организации извън ЕС.
 1. ОБХВАТ
  1. Дефиниции:
   1. „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
   2. „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
  2. Политиката за защита на данните се прилага по отношение на обработването на лични данни на потребителите, служителите, там, където са станали известни такива на партньори и доставчици, както са описани в регистрите на дейностите по обработка, установени в съответствие с член 30 от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679  („Регистри на дейностите по обработване“).
 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА:
  1. Съгласно изискванията на Раздел I – Прозрачност и условия от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.
  2. Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни, извършвана от “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД, се предоставят в съответствие с „Процедура за прозрачна комуникация“, „Процедура при събиране на лични данни” и „Процедура при получаване на лични данни“.
  3. Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни са посочени в предоставяните на субектите на данни документи „Информация за обработване на лични данни при събиране“ и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни“.
 1. ПРОЗРАЧНОСТ И ПРАВА НА ЛИЦАТА (чиито данни се обработват от “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД)

Информация за правата Ви свързани с обработката на лични данни

Съгласно член 13, параграф 2, буква б) 

 • Право на достъп (съгласно чл. 15):Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
 • Право на коригиране (съгласно чл.  16) : Да коригирате неточни или непълни лични данни.
 • Право на изтриване(съгласно чл. 17: Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
 • Право на ограничаване на обработването (съгласно чл.  18): Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
 • Задължение за уведомяване (съгласно чл. 19): Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.
 • Право на възражение (съгласно чл. 21): Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни: за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, за целите на легитимните интереси на администратора включително профилиране, за целите на директния маркетинг, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
 • Право на отказ от автоматизирана обработка (съгласно чл. 22): Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване включително профилиране, което поражда правни последствия за вас или ви касае значително.
 • Право на преносимост (съгласно чл. 20): Имате право да получите личните данни.
 • Право на жалба и ефективна съдебна защита (съгласно чл. 77, 78 и 79) Имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните Данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни. 
 • Право на обезщетение (съгласно чл. 82): Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди претърпени в следствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.
 1. Всички субекти на лични данни (потребители, клиенти или служители, там където са Ви станали известни такива данни на партньори или доставчици, съгласно описаните в регистрите на дейностите по обработка) имат право да упражнят правата си по следния начин:

На вниманието на: Управител

Адрес: р-н Подуяне, бл. 12, вх. Б, ет. 3,  Населено място:гр. София,  Държава:Bulgaria 

Тел: 00359 889 420 422; 

web: https://napaffkan.com/, ел. поща: info@napaffkan.com

Можете да упражните правата си и във всеки един от офисите на “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД. Пълен списък можете да намерите на https://napaffkan.com/pages/contact.

Правата може да упражните по следните начини: по електронната поща; 

 1. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  1. Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД само при условията на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на регламента.
  2. “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД прилага всички разпоредби на регламента, така че да не се  излага на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от регламента.
  3. В случай че “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД ще осъществява трансфер на лични данни на трета държава или на международна организация извън ЕС, този трансфер се извършва в съответствие с „Процедура за трансфер на данни извън ЕС“, а субектите на данните се уведомяват предварително с „Информация за обработване на лични данни при събиране“ и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни“, като се изисква тяхното „Съгласие за предаване на лични данни“.
 1. НАРУШЕНИЯ И УВЕДОМЯВАНЕ
  1. „Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД.
  2. В случай на нарушение на сигурността на личните данни незабавно следва да се уведоми:

На вниманието на: Управител

Адрес: р-н Подуяне, бл. 12, вх. Б, ет. 3,  Населено място:гр. София,  Населено място:гр. София,, Държава:Bulgaria 

Тел: 00359 889 420 422; 

web: https://napaffkan.com/, ел. поща: info@napaffkan.com

 1. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД  уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.
 2. В случай че конкретно нарушение представлява риск за правата и свободите на физическите лица, “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД предприема мерки, за да уведоми засегнатите лица с цел да се минимизират евентуалните неблагоприятни последици.
 3. “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД предприема действия според „Процедура при нарушение на сигурността на личните данни“.
 1. УНИЩОЖАВАНЕ
  1. 10.1.Унищожаването на лични данни “ЗАХАРИЕВИ 99” ЕООД се извършва в съответствие с установените правила съгласно „Процедура за унищожаване на лични данни“.
 1. Промени в политиката за поверителност
  1. 11.1.”ЗАХАРИЕВИ 99″ ЕООД има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.
 1. Собственик на документ и одобрение
  1. 12.1.Управител е собственик на този документ и отговаря за това тази процедура да се преглежда в съответствие с изискванията за преглед и актуализация на Регламент (ЕС) 2016/679.
  2. 12.2.Настоящата версия на този документ е достъпна за всички членове на персонала на хартиен носител в Централния офис на дружеството и в електронен вид на споделено дисково пространство, папка „\gdpr”
  3. 12.3.Тази Политика е одобрена от Управител на 2023-03-26 и се издава под контрола на версията под негов подпис.
Подпис


ДатаИстория на промените
ВерсияОписание на промянатаОдобрениеДата на въвеждане на новата версия
1Първа версияУправител2023-03-26